หัวข้อเทศนา: “เผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเจ้าทรงช่วย” ข้อพระคัมภีร์: ฟีลิปปี 4:13 คำเทศนาโดย: ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท