หัวข้อเทศนา: “ผู้สร้างสันติ ผู้นั้นเป็นสุข” ข้อพระคัมภีร์: มัทธิว 5:9 คำเทศนาโดย: ผป.วรรธนะ แสงธีระปิติกุล วันอาทิตย์ที่ 02 มกราคม 2022 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท