หัวข้อเทศนา: “คริสเตียน : ชีวิตตรงปก” ข้อพระคัมภีร์: 1 เธสะโลนิกา 1:2-3 คำเทศนาโดย: มน.ยุทธ สนิท วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 2022 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท