คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค.2023 “วิถีชีวิตของผู้ที่สร้างสาวก” โดย ศจ.เดชา อังคศุภรกุล คริสตจักรใจสมานรามคำแหง