คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ย.2021
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
“เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ” อฟ.5:18
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง