“ชัยชนะด้วยพระวจนะ” (ยก1:21-25) คำเทศนาวันที่ 7 เมษายน 2019 ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง