คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 5 มิ.ย.2022
“สำรวจตนเอง ” กท.6:4-5
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง