“จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์” อฟ.5:15-17
คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค.2020
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง