คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 3 ต.ค.2021
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
“รับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่” อสย.43:18-19
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง