คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 3 ม.ค.2021
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
“ความเป็นหนึ่งในพระวิญญาณ” (อฟ.4:3)
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง