“ชัยชนะด้วยการฟังพระสุรเสียงพระเจ้า” (1ซมอ3:18) คำเทศนาวันที่ 31 มีนาคม 2019 ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง