หัวข้อเทศนา: “จงใคร่ครวญพระคำของพระเจ้า” ข้อพระคัมภีร์: สดุดี 1:1-3 คำเทศนาโดย: ผป.แสงชัย อิศราภรณ์ศรี วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2022 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท