“ส่องสว่างด้วยพระคำของพระเจ้า” (สดด.119:105)

คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ.2020
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง