“ชัยชนะแห่งการคืนพระชนม์” (ยอห์น20:19-21) วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019
โดย ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง
ชัยชนะหลังพระเยซูเป็นขึ้น (ยน.20:19-23)
ชีวิตของเรามักมีความกังวลและความกลัวเกิดขึ้นเสมอ
แต่พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว เพื่อให้เรามีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้น ให้เรารับชีวิตแห่งชัยชนะจากคำตรัสของพระองค์ดังนี้
1.รับสันติสุขใหม่ “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย”(19)
2.รับความยินดีใหม่ “ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้าง”(20)
3.รับภาระกิจใหม่ “..เราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้น”(21)