คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย.2020 โดย ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

ชีวิตที่เกิดผลในพันธกิจ (ยน.4:7-15)

เมื่อเราเข้ามาเชื่อพระเจ้า พระองค์ไม่ได้ให้เราจากโลกนี้ไปอยู่บนสวรรค์ทันที แต่พระองค์ทรงให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อทำพันธกิจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐ ซึ่งเป็นพระมหาบัญชาที่สั่งไว้กับเหล่าสาวก ขอบคุณพระเจ้าที่ตลอดสองพันปีที่ผ่านมา เหล่าสาวกได้เชื่อฟังพระบัญชาจนทำให้ข่าวประเสริฐได้ขยายออกไปสู่สุดปลายแผ่นดินโลก และมาถึงประเทศไทยของเรา อย่างไรก็ตามพันธกิจนี้ยังไม่สำเร็จเพราะยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะส่งไม้ผลัดนี้ต่อไป เชื่อว่าทุกท่านต้องการที่จะทำพันธกิจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐนี้สัมฤทธิ์ผลด้วยเช่นกัน เราจะมาเรียนรู้แบบอย่างของพระเยซูคริสต์ที่ได้ทำพันธกิจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐอย่างเกิดผลขณะที่พระองค์ยังอยู่ในโลกนี้ ให้เราเปิดพระคำ ยน.4:7-15 ด้วยกัน

การทำพันธกิจให้เกิดผลมีดังนี้

1.ต้องมีชีวิตที่เป็นพยานส่วนตัว ยน.4:7 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพยานส่วนตัวกับหญิงชาวสะมาเรีย โดยเริ่มต้นทักทายก่อน พระองค์ไม่ให้อุปสรรคเรื่องเชื้อชาติและวัฒนธรรมมาขัดขวางการประกาศ สุดท้ายหญิงชาวสะมาเรียได้มาเชื่อและนำคนในหมู่บ้านของเธอมาเชื่อพระเยซูด้วย

ชีวิตแห่งพันธกิจคือชีวิตที่เป็นพยานส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตื่นเช้าให้เราทูลขอที่จะมีโอกาสเป็นพยาน แจกใบปลิว หนุนใจใครบ้างคนในเรื่องพระเจ้า ให้เราสนใจคนหลงหาย และอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้น เพราะนี่คือหัวใจของพระเจ้า ให้เราฝึกพูดคำพยาน การแบ่งปันพระกิตติคุณ 

2.มีชีวิตที่เป็นการอัศจรรย์ ยน.4.17 (เสริม มธ.28.19-20 / กจ.3.6-10 / อฟ.1.19) 

พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงถ้อยคำให้หญิงชาวสะมาเรียรู้ว่าเธอมีสามีมา5คนแล้ว เธอแปลกใจมากที่พระองค์รู้ความจริงนี้ สุดท้ายเธอยอมรับว่าพระองค์เป็นผู้เผยพระวจนะ

ชีวิตแห่งพันธกิจคือชีวิตที่สำแดงถึงหมายสำคัญการอัศจรรย์ เพราะว่าฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นอยู่ในเรา อย่ากลัวที่จะวางมือรักษาโรค ขับผี ปลดปล่อยคนจากปัญหา เราไม่สามารถช่วยคนนั้นได้ด้วยตัวเราเอง แต่พระเจ้าทรงกระทำได้โดยฤทธิ์อำนาจและการอัศจรรย์ ผ่านคำอธิษฐานของเรา 

3.มีชีวิตที่เป็นคำตอบ ยน.4.26 (เสริม 1ปต.3.15) 

พระเยซูคริสต์ทรงตอบคำถามด้านศาสนศาสตร์ให้กับหญิงชาวสะมาเรียเรื่องการนมัสการของชนชาติยิวและสะมาเรีย ทำให้เธอเข้าใจกระจ่างชัดขึ้น

ชีวิตแห่งพันธกิจจะต้องพร้อมที่จะตอบคนที่สงสัยหรือจะเข้ามาถามเราเรื่องพระเจ้าว่า พระองค์เป็นใคร พระองค์สามารถช่วยเราได้จริงหรือ ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีทำไมเราต้องมาเชื่อในศาสนานี้ด้วย ฯลฯ  ให้เราเตรียมตัว อ่าน ศึกษา ค้นคว้า และขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อจะตอบถ้อยคำเหล่านี้ 

สรุป 

ชีวิตแห่งการทำพันธกิจเป็นชีวิตที่ไม่ได้เกิดขึ้นปีละครั้ง เพราะมีกิจกรรมวันพันธกิจ แต่เป็นวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอทุกวันๆ เป็นวิถีชีวิตที่เหมือนพระเยซูคริสต์ที่พระองค์มาเพื่อแสวงหาและช่วยเหลือคนที่หลงหาย