หัวข้อเทศนา: “ปณิธาน ของผู้รับใช้พระเจ้า” ข้อพระคัมภีร์: ดาเนียล 5:12 คำเทศนาโดย: อศจ.สาธิต พรรณพิพัฒน์ วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท