“ชีวิตดี” คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2023 โดย ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า