“เฝ้าระวังและเตรียมพร้อม” โรม13:11-14
คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.2020
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง