คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค.2022
ฤทธานุภาพแห่งการคืนพระชนม์ อฟ.1:19-23
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง