“อาดัมกับพระคริสต์” (โรม 5:12) วันศุกร์ประเสริฐ
คำเทศนาวันที่ 19 เมษายน 2019
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง