“ฟังข้อความที่พระเจ้าตรัสกับคริสตจักร” (วิวรณ์1-2)
คำเทศนาวันที่ 17 มีนาคม 2019
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง