“การฝึกตนในการอธิษฐาน” (2คร.5:7)
คำเทศนาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง