“วัตถุประสงค์ของคริสตจักรใจสมาน” (มธ.28:19-20)
คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค.2020
โดย ศศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง