“เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”” (มัทธิว 28:19-20) “Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.” (Matthew 28:19-20)   มาร่วมการนมัสการและฟังคำเทศนากับเราได้ทุกวันอาทิตย์ Join us for weekly worship services. ศุกร์อธิษฐาน 19:00 – 21:00 (TH) รอบเช้า 08:30 – 10:30 (TH with EN translations provided) รอบสอง 10:30 – 12:30 (TH with EN translations provided) รอบโอเอซิส Oasis 17:30 – 19:30 (EN with TH translations provided)