“การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” (กจ. 20:35)
คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.2020
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง