“พระบิดาในสวรรค์ ” (ยน.1:12)
คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค.2019
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง