“พระคริสต์ผู้พิชิตความมรณา” (1คร.15:11) วันที่ 21 เมษายน 2019 โดย ศจ.เดชา อังคศุภรกุล คริสตจักรใจสมานรามคำแหง