แผนกคริสเตียนศึกษา
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง
ได้จัดอบรมผู้นำในหัวข้อ
“เนหะมีย์ สุดยอดผู้นำฝ่ายวิญญาณ”
สอนโดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
วันที่ 3 มี.ค. 2019

สรุปลักษณะชีวิตผู้นำแบบเนหะมีย์

1. รับใช้ด้วยภาระใจ

2. รอคอยเวลาของพระเจ้า

3. มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้า

4. สำรวจข้อมูลจริง ลงพื้นที่

5. ระดมทีมงาน โน้มน้าวเชิญชวนทีมงานด้วยนิมิต ไม่บีบบังคับ

6. มีความกล้าตัดสินใจ กล้าเผชิญหน้า

7. กระจายงานอย่างเหมาะสม

8. สนใจปัญหาของทีมงาน

9. แก้ไขปัญหาและยืนหยัดตามพระวจนะ

10. เป็นแบบอย่างชีวิต