แผนกคริสเตียนศึกษา คริสตจักรใจสมานรามคำแหง
ได้จัดอบรมหลักการสอนในหัวข้อ “หลักการตีความหมายพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง”
สอนโดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล และ ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์
ในวันที่ 21 และ 28 มกราคม 2018

บทที่1 ความหมายและความสำคัญที่จะต้องศึกษาการตีความหมายพระคัมภีร์
บทที่2 หลักพื้นฐานในการตีความหมายพระคัมภีร์
บทที่3 กฏข้อที่1 ตีความหมายโดยเคารพในสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์
บทที่4 กฏข้อที่2 ตีความหมายโดยยึดถือพระคัมภีร์ต้นฉบับหรือใกล้เคียงต้นฉบับมากที่สุด
บทที่5 กฏข้อที่3 ตีความหมายโดยวิเคราะห์จากบริบท
บทที่6 กฏข้อที่4 ตีความหมายโดยวิเคราะห์จากภาษา
บทที่7 กฏข้อที่5 ตีความหมายโดยวิเคราะห์จากเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
บทที่8 กฏข้อที่6 ตีความหมายโดยวิเคราะห์จากศาสนศาสตร์
บทที่9 กฏข้อที่7 ตีความหมายโดยมุ่งไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง
บทที่10 กฏข้อที่8 เปรียบเทียบการตีความหมายของเรากับผู้รู้ท่านอื่นๆ