MP.3, YouTube”อธิษฐานเเละเยียวยารักษา” ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 2019 คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท

MP.3 “อธิษฐานเเละเยียวยารักษา”