รวม VDO. อาจารย์เอ็ดดี้ เลียว ค่ายคริสตจักรปี 2016 

การสร้างสาวกในกลุ่มเซลล์และกลุ่มเซลล์ย่อย ตอนที่ 1- 6