MP.3, YouTube “การเลือกคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกัน” ตอนที่ 1 (ช่วงเช้า ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล วันที่ 23 พ.ย. 2019 คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท

แสดงเพิ่มเติม

MP.3 “การเลือกคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกัน”