วิชาสำรวจพระคัมภีร์เดิม
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
วันที่ 25 ก.พ. 2018
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง

เรียนรู้เนื้อหาโดยสรุป ที่จะทำให้เห็นภาพรวมของพระคัมภีร์เดิมทั้ง 39 เล่ม
ได้ชัดเจนขึ้น เพื่อการนำไปศึกษาส่วนตัวหรือแบ่งปันในกลุ่มย่อยต่อไป