แผนกคริสเตียนศึกษา คริสตจักรใจสมานรามคำแหง
ได้จัดอบรมหลักการสอนในหัวข้อ  กฏการสอน 7 ประการ
สอนโดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ในวันที่ 4 พ.ย.2017

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาผู้สอนในชั้นเรียนคริสเตียนศึกษาผู้ใหญ่และเด็ก
และเตรียมผู้ที่จะร่วมรับใช้ในพันธกิจการสอนต่อไป โดยนำเนื้อหาที่สำคัญ
ของหนังสือกฏการสอน7ประการ ของ จอห์น มิลตัน เกรกอรี่ มาเป็นแนวทางในการสอน
ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ทบทวนหลักการพื้นฐานสำคัญในการสอน เช่น กฏการเป็นครู,
กฏการเป็นผู้เรียน, กฏการเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อนำไปรับใช้ในพันธกิจการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน