คณะธรรมกิจ
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

ประธานคณะธรรมกิจ

ศจ.สรารมย์ นิลพิริยะกุล

เลขานุการ

ผป.จินดา มีจิตรไพศาล

เหรัญญิก

ผป.วรรธนะ แสงธีระปิติกุล

กรรมการ

ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์

กรรมการ

ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท

กรรมการ

มน.ธนาชัย นิติสโมสร

กรรมการ

ผป.สกุล มงคลอดิสัย

กรรมการ

มน.อมรรัตน์ ขาวสะอาด

กรรมการ

มน.ไพโรจน์ เตธนานันท์

กรรมการ

ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า

กรรมการ

อศจ.วรพงศ์ คงล้วน

กรรมการ

ศจ.สาธิต พรรณพิพัฒน์

ศิษยาภิบาลส่วนJ2

มน.สมิต รินอำไพ

กรรมการ

มน.จักรกฤษณ์ กมลบาล

กรรมการ

มน.พิทักษ์ รัตนศรีออ

กรรมการ

ผป.แสงชัย อิศราภรณ์ศรี

กรรมการ

มน.พนิดา ตรียุทธกุล

กรรมการ

คณะผู้ปกครอง
ผป.วรรธนะ แสงธีระปิติกุล

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.สกุล มงคลอดิสัย

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.จินดา มีจิตรไพศาล

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.สมชัย รวีพงศ์

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.ธนาชัย นิติสโมสร

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.แสงชัย อิศราภรณ์ศรี

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.ยุทธ สนิท

ประธานมัคนายก มัคนายกฝ่ายมีเดีย

บริหารกลาง
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

ศิษยาภิบาลอาวุโส

ศจ.ลักษณา เพฑูริยาเวทย์

ฝ่ายพัฒนาผู้นำ