คณะธรรมกิจ
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

ประธานคณะธรรมกิจ

ศจ.สรารมย์ นิลพิริยะกุล

เลขานุการ

ผป.จินดา มีจิตรไพศาล

เหรัญญิก

ผป.วรรธนะ แสงธีระปิติกุล

กรรมการ

ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์

กรรมการ

ผป.สมชัย รวีพงศ์

กรรมการ

ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท

กรรมการ

ผป.สกุล มงคลอดิสัย

กรรมการ

มน.บุญชู สหัสวรรษ

กรรมการ

มน.อมรรัตน์ ขาวสะอาด

กรรมการ

ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า

กรรมการ

อศจ.วรพงศ์ คงล้วน

กรรมการ

มน.ยุทธ สนิท

กรรมการ

มน.ยุทธพงษ์ วงศ์จงใจหาญ

กรรมการ

มน.พิทักษ์ รัตนศรีออ

กรรมการ

มน.สิริรัตน์ แสงเดือน

กรรมการ

คณะผู้ปกครอง
ผป.วรรธนะ แสงธีระปิติกุล

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.สกุล มงคลอดิสัย

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.จินดา มีจิตรไพศาล

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.สมชัย รวีพงศ์

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.ธนาชัย นิติสโมสร

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.แสงชัย อิศราภรณ์ศรี

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

บริหารกลาง
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

ศิษยาภิบาลอาวุโส

ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า

ฝ่ายพัฒนาผู้นำ