คณะธรรมกิจ
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

ประธานคณะธรรมกิจ

ศจ.สรารมย์ นิลพิริยะกุล

เลขานุการ

ผป.สกุล มงคลอดิสัย

เหรัญญิก

ผป.วรรธนะ แสงธีระปิติกุล

กรรมการ

ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์

กรรมการ

ผป.สมชัย ระวีพงศ์

กรรมการ

ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท

กรรมการ

ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์

กรรมการ

ผป.จินดา มีจิตรไพศาล

กรรมการ

มน.บุญชู สหัสวรรษ

กรรมการ

มน.อมรรัตน์ ขาวสะอาด

กรรมการ

ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า

กรรมการ

มน.สุณี อิศราภรณ์ศรี

กรรมการ

มน.สุภาวรรณ แสงทองนิรันดร

กรรมการ

มน.ยุทธ สนิท

กรรมการ

มน.ยุทธพงษ์ วงศ์จงใจหาญ

กรรมการ

คณะผู้ปกครอง
ผป.วรรธนะ แสงธีระปิติกุล

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.สกุล มงคลอดิสัย

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.จินดา มีจิตรไพศาล

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.สมชัย ระวีพงศ์

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.ธนาชัย นิติสโมสร

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

บริหารกลาง
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

ศิษยาภิบาลอาวุโส

ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า

ฝ่ายพัฒนาผู้นำ