รวมพลัง รวมใจ อธิษฐานอดอาหาร 40 วัน

ขอการครอบครอง และการอวยพรประเทศไทย
พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2019

“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” (มัทธิว 6:10)

ดาวโหลดคู่มือเฝ้าเดี่ยวอดอาหาร 40 วัน