วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน ขอเชิญร่วมนมัสการรุ่งอรุณ
เวลา 6.00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิทและรามคำแหง

จากนั้นขอเชิญพี่น้องและผู้สนใจร่วมฉลองชัยชนะ
ในการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ 
“พลังที่ทำให้พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์ ทำให้เราทุกคนฟื้นคืนสู่ชีวิตใหม่”

สุขุมวิท มีนมัสการรอบเดียว มีรายการ ดังนี้

8.45 – 9.00 น. นมัสการ
9.00 – 9.50 น. ชั้นเรียนรวม ณ ห้องประชุมใหญ่
10.00-12.30 น. นมัสการ เทศนา วันอีสเตอร์

ทูตสวรรค์นั้นจึงกล่าวแก่หญิงนั้นว่า “อย่ากลัวเลย เรารู้แล้วว่า พวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูซึ่งถูกตรึงไว้ที่กางเขน
พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่ ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้นั้น มาดูที่ซึ่งพระองค์ได้บรรทมอยู่นั้น
แล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่า พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลาย เจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่น นี่แหละเราก็บอกเจ้าแล้ว” มัทธิว 28:5-7