ชั้นเรียนพระคัมภีร์วันอังคาร พระธรรมฮีบรู พันธสัญญาใหม่เหนือกว่าพันธสัญญาเดิม

สอนโดยอ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

เริ่มเรียนอังคารที่4 กพ. -17 มีนาคม 2020 ทุกวันอังคาร 18.30-20.30

ห้องอัพเปอร์รูม หรือรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook, YouTube คริสตจักรใจสมาน