เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2014 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา สภาพระประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิคแห่งประเทศไทย , สภาคริสตจักรในประเทศไทย , สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย , สหกิจคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย , มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีอธิษฐานขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ร่วมกับศาสนาต่าง ๆ ที่ท้องสนามหลวง
ต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยมีนายจรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช และคณะกรรมการร่วมในพิธีดังกล่าว

สำหรับพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มีดังนี้

ถวายเพลง “โปรดอวยพร”
อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับประเทศไทย
อ่านพระธรรมสดุดี 145:1-10 ,13-21 สลับกับที่ประชุม
ถวายเพลง “ขอโปรดปรานบ้านเมือง”
อธิษฐานขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อธิษฐานเผื่อคณะรัฐบาล หน่วยงานราชการต่างๆ
อธิษฐานเผื่อกระทรวงวัฒนธรรม และศาสนา
อธิษฐานเผื่อคริสตชนและศาสนิกชนทุกคน
อธิษฐานเผื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ถวายเพลง “พระคุณพระเจ้า ”
อธิษฐานขอพรปิดพิธี

สำหรับในช่วงค่ำเป็นการแสดงของประเทศต่างๆ ที่ส่งมาร่วมถวายพระพร พร้อมการแสดงสื่อผสมแสง-สี-เสียง ที่งดงาม แสดงถึงประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจในสมัยต่าง ๆ จวบจนถึงความผาสุขใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ฯ ในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งในช่วงก่อนรายการดังกล่าวศิลปินคริสตชนคุณอัญชลี จงคดีกิจ , คุณศรัญญ่า ส่งเสริมสวัสดิ์ และ คุณศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร “โต๋” ได้ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และบรรเลงเปียโนด้วย