NGM คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ได้จัดการอบรมผู้นำนมัสการขึ้น เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2016 เพื่อพัฒนาน้องยุวชน นักศึกษา รวมถึงคุณครูที่รับใช้ในคริสตจักรเด็ก ให้มีทักษะในการนำนมัสการและนำนมัสการด้วยการเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อรับใช้อย่างถวายเกียรติพระเจ้าและนำคนรุ่นใหม่สรรเสริญพระเจ้า

ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากร 3 ท่าน คือ ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท แบ่งปันเรื่อง หัวใจการนมัสการ อศจ.ณัชวดี ปานกรด แบ่งปันเรื่อง ธีม(Theme) การนมัสการ และ คุณกฤษนัย พันธุ์เจริญลักษณ์ แบ่งปันเรื่อง การนำนมัสการโดยเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการนำนมัสการในช่วงบ่าย ในโอกาสนี้มีผู้นำนมัสการจากศูนย์ข่าวประเสริฐใจสมานบ้านชีวิตใหม่ร่วมด้วย