เมื่อวันที่ 27พฤษภาคม 2017 คณะครูพันธกิจคนรุ่นใหม่คริสตจักรใจสมาน ได้เข้ารับการแต่งตั้งยศในพิธีแต่งตั้งและยืนยันถวายตัวเจ้าหน้าที่ประจำการ ยุวสตรีและยุวมานพประเทศไทย ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ประกอบพิธีโดย ศจ.ชำนาญ แสงฉาย อนุศาสตร์ GB&YMB และเทศนาท้าทายจากศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ที่ปรึกษายุวสตรีและยุวมานพ ประเทศไทย (GB&YMB) โดยมีคุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งยศ ดังนี้
รองผู้กำกับ
คุณประกายมาศ หัตถิยา
คุณชุติมา จารุทัศนีย์
คุณพิม ภัทรถาวรนันท์
คุณเกริกพล จุลภักดิ์

ผู้ช่วย
คุณวนิษา สืบสุนทร
และคุณภาณุพันธ์ นันทยา
ขอบคุณภาพจาก ยุวสตรีและยุวมานพ ประเทศไทย
ประวัติความเป็นมาการดำเนินงาน GB&YMB ในคริสตจักรใจสมาน
เมื่อต้นปี 2015 ศจ.ศิริอร กมลาตยากุล ขณะนั้นเป็นศิษยาภิบาลพันธกิจคนรุ่นใหม่ ได้ดำริให้มีการใช้ GB&YMB เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ของคจ.ใจสมาน ให้ประกอบด้วยพระวจนะในชีวิต อีกทั้งมีวินัยและความเป็นผู้นำ จึงได้เริ่มอบรมครูและใช้GB&YMB ในคริสตจักรเด็กวันอาทิตย์ และได้เปิดการเรียนการสอนขึ้นใน วันที่ 15 มิถุนายน 2015 และได้รับใบอนุญาตจัดตั้งกองจาก GB&YMB ประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2016
จนเมื่อปี 2017 อศจ.ณัชวดี ปานกรด ศิษยาภิบาลพันธกิจคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ได้ตัดสินใจขยายการเรียนการสอน จากอนุบาลและประถม (รุ่นจิ๋ว รุ่นเล็ก และรุ่นกลาง) มาสู่มัธยม (รุ่นโตและรุ่นบุกเบิก) และดำเนินงานมาถึงปัจจุบัน
ภาพกิจกรรมและข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/pg/JaisamarnGBYMB