ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล และคณะศิษยาภิบาล คริสตจักรใจสมาน ได้เดินทางมาร่วมสัมมนาศิษยาภิบาล ณ คริสตจักร Ambassador for Christ ประเทศเกาหลีใต้ และได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ คิม จิน โฮ ศิษยาภิบาลคริสตจักรและภรรยาเมื่อ 17 มกราคม 2018

  • S__9338897

  • S__9338898

  • S__9338899