ศาสนาจารย์มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรใจสมานรามคำแหงได้ทำพิธีเจิมตั้งคณะมัคนายกชุดใหม่ วาระปี 2017-2019 ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017

 

ศิษยาภิบาลอาวุโส ได้กำชับคณะมัคนายก ให้รับใช้โดยมีเป้าหมายเพื่อถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า หลังจากนั้นได้นำคณะมัคนายกกล่าวคำปฏิญาณแด่พระเจ้าต่อหน้ามวลสมาชิก

 

ศิษยาภิบาลอาวุโส คณะผู้ปกครองและผู้รับใช้ ได้อธิษฐานเจิมตั้งและอธิษฐานเผื่อการทำงานของคณะมัคนายกชุดใหม่

 

คำปฏิญาณของมัคนายก

โดยพระเมตตาและพระคุณของพระเจ้า

ข้าพเจ้าขอถวายตัวรับใช้ในหน้าที่มัคนายกในคริสตจักรของพระองค์

ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะรับใช้อย่างสัตย์ซื่อ ร่วมกับคณะศิษยาภิบาล คณะผู้ปกครองและมวลสมาชิก

เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยความเชื่อ ความหวังใจ และความรักในพระเยซูคริสต์

 

 

รายชื่อคณะมัคนายกชุดใหม่ จำนวน 12 ท่าน และงานที่รับผิดชอบ

สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ขอใช้บริการหรือให้คำแนะนำได้ ดังนี้  :

 

1. มน.จักรกฤษณ์ กมลบาล
ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ

2. มน.ธนาชัย นิติสโมสร
ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายภาษาต่างประเทศ

3. มน.ธีระ ศุภพิทยาธร
ฝ่ายสุสานสุขนิรันดร์

4. มน.บุญชู สหัสวรรษ
ฝ่ายบริหาร

5. มน.ไพรัลยา สห้สวรรษ
ฝ่ายร้านหนังสือ

6. มน.ยุทธพงษ์ วงศ์จงใจหาญ
ฝ่ายแสงเสียง

7. มน.วรวัฒน์ จากสกุล
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

8. มน.วิวรรธน์ เธียรธนสิทธิ์
ฝ่ายสถานที่

9. มน.สมจิตร์ หวังเจริญตระกูล
ฝ่ายปฏิคม

10. มน.สมสุข ประทีปดำรง
ฝ่ายบุคคล

11. มน.สมิต รินอำไพ
ฝ่ายจัดซื้อ

12. มน.อมรรัตน์ ขาวสะอาด
ฝ่ายสวัสดิการ

  • 009