รับเสื้อที่จองไว้ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2022

พี่น้องสามารถรับเสื้อได้แล้วที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ หน้าห้องธุรการ กรุณานำ “ใบจองเสื้อตัวจริง” มารับเสื้อ วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2022 เวลา 12:00 น. ถึง 13:00 น.