เคลื่อนขบวน

  • วันสุดท้ายของบ้านไม้

  • อธิษฐานก่อนเดินขบวน

  • ออกเดิน

  • มวลสมาชิกใจสมาน

  • กลุ่มอนุชน

  • มุ่งหน้าสู่มาแตร์เดอี

  • นมัสการที่มาแตร์ฯ

  • นมัสการที่มาแตร์ฯ_2