เริ่มด้วยสมาชิกที่มีภาระใจ จำนวน 15 คนออกบุกเบิก และปัจจุบันมีสมาชิก 40 คน ไม่รวมเด็ก

ขอเชิญร่วมรับพระพรกับคริสตจักรในทุกวันอาทิตย์
9.00-10.00 น. เรียนคริสเตียนศึกษา
10.00-12.00 น. นมัสการวันศุกร์
19.00-21.00 น. นมัสการอธิษฐาน

ที่อยู่ 2091 ซ.ธัญญารมย์ หมู่ 7 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 02-383-6101

ศิษยาภิบาล ศจ.ฉัตรชัย ม่วงเสน