คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ได้เริ่มเปิดการนมัสการตั้งแต่ปี 2004 โดยการเช่าห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 และสำนักงานคริสตจักรชั้น 6 ทั้งชั้นบนอาคาร Edutainment ของโรงเรียนสายประสิทธิ์ จากจำนวนสมาชิกที่เข้าออกในช่วงแรกประมาณ 40 กว่าคน จนถึงปี 2007 ใจสมานเพชรเกษม 11 มีสมาชิกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ประมาณ 100 กว่าคน และได้ปรับสภาพจากสถานนมัสการมาเป็นคริสตจักรอิสระที่เลี้ยงตัวเองได้ สังกัดคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (พสท) ภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย นิมิตที่ศิษยาภิบาล สิริกานต์ มาศตะยาสิริได้รับจากพระเจ้าคือการเป็นคริสตจักรของชุมชนในพื้นที่เมืองฝั่ง ธนบุรี แม้จะเช่าอาคารไม่มีที่สำหรับตัวเอง แต่คริสตจักรมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานคริสตจักรใกล้ชิดสมาชิกที่อาศัยใน บริเวณรอบข้าง มุ่งเน้นประกาศบริการกับชุมชนและผู้อาศัยใกล้เคียง สร้างสัมพันธ์กับชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อขยายพื้นที่ปลอดภัย ปลอดอบายมุข และเยียวยาสังคมรอบข้าง และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจผ่านหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์

อีกทั้งการปรับสภาพเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชุมชนเพื่อเสริมสร้างให้สังคม แวดล้อมน่าอยู่ยิ่งขึ้น กลุ่มคนที่เป็นส่วนหนึ่งของใจสมานเพชรเกษม 11 ขณะนี้ มีทั้งกลุ่มแม่บ้าน คนทำงาน หนุ่มสาว ผู้สูงอายุ เด็ก วัยรุ่น นักศึกษา คนพิการ ตาบอด และ คนหูหนวก มาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร ทุกวันเสาร์อาทิตย์ มีกิจกรรม การศึกษาพระคัมภีร์ ฟังเทศน์ฟังธรรม และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีกว่าเดิม อีกทั้งคริสตจักรมีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาแบบครบองค์รวมให้กับสมาชิกและผู้ ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ่ายร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ คริสตจักรมีประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ และได้มีส่วนช่วยผู้ประสบภัยสึนามิทางภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2005-2008 คริสตจักรได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องบ้านเขาหลัก บ้านทับละมุ ชุมชนฐานทัพเรือพังงา จังหวัดพังงาจนสามารถยืนหยัดต่อสู้ชีวิตต่อไปได้ในแบบ การดำเนินชีวิตของคนพื้นที่นั้น นอกเหนือจากนี้ คริสตจักรได้ทำพันธกิจกับพี่น้องชาวเขา โดยการร่วมพัฒนาผู้นำในอนาคตของคริสตจักรชาวเขาให้คนหนุ่มสาวได้รับการอบรม พัฒนาในกรุงเทพฯเพื่อส่งกลับไปพัฒนาผู้คนในพื้นที่ของตนเอง

ขอเชิญร่วมรับพระพรในทุกวันอาทิตย์
09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

ที่อยู่  โรงเรียนสายประสิทธิ์ 127 ซ. เพชรเกษม 11 ถนนเพชรเกษม (บริเวณสี่แยกท่าพระ ด้านไปวงเวียนใหญ่) วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 02- 868-0980

ศิษยาภิบาล ศจ. สิริกานต์ มาศตะยาสิริ