คริสตจักรแห่งนี้เริ่มจากผู้สนใจ ซึ่งมารับเชื่อที่ คจ. ใจสมาน ซ. 6 จำนวน 10 คน และจากการเลี้ยงดูผ่านกลุ่มกพช. ผู้เชื่อได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ จนเปิดเป็นศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐนวนคร และในเดือน ก ย. 1993 ได้รับการสถาปนาเป็น คริสตจักรใจสมานนวนครใน เดือนธันวาคม 2000 ในครั้งนั้นมีผู้เชื่อกว่า 80 คน , เด็กเกือบ 40 คน และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น คริสตจักรคลองหลวง โดยมีสมาชิกและทีมงาน 20 คนจากใจสมานนนทบุรีร่วมบุกเบิก

ขอเชิญร่วมรับพระพรกับคริสตจักร
วันอาทิตย์
09.00 น. เรียนคริสเตียนศึกษา
10.30 น.-12.00 น. นมัสการ
13.00 น. -15.00 น. สามัคคีธรรม แบ่งกลุ่มพี่เลี้ยง และหน.กพช.
19.00 น.-21.00 น. อธิษฐาน
มี กพช. กระจายตามพื้นที่ต่างๆ ละแวกคริสตจักร

ที่อยู่ 74/216-217 ซอย 9 ไทยธานี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.02-5292907-8