1972_

  • บัพติสมายุคแรก

  • ภายในบ้านไม้

  • บัพติสมายุคแรก_