คริสตจักรแห่งนี้เริ่มจากพระเจ้าได้ทรงประทานนิมิตให้แกพี่น้องสมาชิกว่าที่นี่จะมีพระนิเวศน์ของพระเจ้าที่สง่างาม จากนั้นได้มีการร่วมรับใช้ด้วยกันกันระหว่างคณะกรรมการจาก คจ.ใจสมาน และพี่น้องที่รักพระเจ้าในจังหวัดชลบุรี จำนวน 12 ท่านดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เริ่มนมัสการครั้งแรกวันที่ 12 สิงหาคม 1991  มีพี่น้องไปร่วมนมัสการ 40 คน ที่โรงแรมบารอนเป็นการชั่วคราว ต่อมาย้ายไปอยู่อาคารพานิชย์ และได้สถาปนาเป็นคริสตจักรใจสมานชลบุรี ต่อมาพระเจ้าได้โปรดประทานที่ดิน 510 ตารางวา และได้สร้างเป็นคริสตจักรในปัจจุบัน

ขอเชิญร่วมรับพระพรกับคริสตจักรในวันอาทิตย์
09.30-10.20 น. เรียนคริสเตียนศึกษา
10.30 น.-12.15 น. นมัสการ

วันศุกร์
19.30 น-21.30 น. อธิษฐาน

นอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมอื่นๆ คือ
กลุ่มอนุชน วันอาทิตย์ 13.00 – 15.00 น
กลุ่ม POWER KIDS ทุกวันเสาร์ 13.00-15.30 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมสู่ชุมชนที่เปิดฟรี สำหรับเด็ก ป.1
ถึง ป.6 เป็นการเรียนแบบสนุกคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ปัจจุบันมีเด็กในพื้นที่ประมาณ 50-60 คน

ที่อยู่ 201 ม.3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038-397894-5 โทรสาร 038-397895

ศิษยาภิบาล
ศจ. สุรสิทธิ์ เต็มพรเสถียร, ศจ. อรอนงค์ เต็มพรเสถียร